Website Banner
ค่าพัฒนาสูตร เครื่องสำอาง
5,000 บาท /สูตร


ค่าจดแจ้ง อย.


ค่า Certificate of Free sale
1. certificate of menu 1,000 บาท/สูตร
2. certificate of origin 1,000 บาท/สูตร


ค่าตรวจ วิเคราะห์เครื่องสำอาง
ตามเงื่อนไขบริษัท
ค่าออกแบบฉลาก
5,000 บาท /ชิ้น


ค่าออกแบบโลโก้


ค่าออกแบบกล่อง


ค่าออกแบบโปรชัวร์ ถุงกระดาษ
5,000 บาท /ชิ้น


ค่าภาพถ่ายสินค้า


ค่าสกรีนกระปุกCurrent Pageid = 68